Hoppa till innehåll

FÖRSTÅ

Vad är våld i ungas relationer? 

Våld i ungas nära relationer är tyvärr mycket vanligt – var femte ung i Sverige har varit utsatt för våld i sin relation, enligt en undersökning1 från Brottsförebyggande rådet, Brå. Vanligast är att en kille utövar våld mot sin flickvän, men det kan också se ut på andra sätt. Våld kan förekomma i alla slags relationer, som heterorelationer, samkönade relationer och queera relationer. 

Brå uppger också att 23% av unga tjejer och 14% av unga killar har varit utsatta för brott i en relation. Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem som påverkar ungas liv och hälsa.

Vuxenvärldens reaktioner och stöd är ofta avgörande för unga, och kunskap om hur våldet kan se ut är mycket viktigt för att det ska kunna förebyggas och upptäckas.

23%

av unga tjejer har varit utsatta för brott i en relation enligt Brottsförebyggande rådet

Killars våld mot tjejer

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Beteenden av makt, våld och kontroll börjar ofta tidigt, ibland redan i ungas första relationer. Vi ser både i vårt eget arbete med unga och i nationell samt global statistik, att våld i relationer oftast består av att en kille eller man utsätter en tjej eller kvinna. Detta är alltså det vanligaste våldet i ungas relationer – och många studier och rapporter visar också att våldet som tjejer och kvinnor utsätts för ofta är grövre, återkommande, mer sexualiserat och får allvarligare konsekvenser.

För att stoppa mäns våld mot kvinnor är arbetet mot killars våld mot tjejer ett av de  viktigaste stegen. För att få våldet att sluta och förebygga att det fortsätter är det viktigt att agera redan i ung ålder, när våldet börjar. Vi kan på så sätt också förebygga många av våldets allvarliga, i vissa fall dödliga, konsekvenser. 

“Jag vill lämna han och då hotar han att döda mig och skada mina vänner och allt som jag tycker om”

Killars våld mot tjejer är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Det betyder dock inte att våldet i ungas relationer inte kan se ut på andra sätt, eller att annat våld är mer okej. Tjejer kan utöva våld mot killar, och det förekommer också våld i samkönade och queera relationer. Våldet kan se ut på olika sätt, men oavsett hur det tar sig uttryck eller vem förövaren är så är det aldrig okej. Det är dock viktigt att belysa strukturen bakom det våld som i huvudsak drabbar tjejer och kvinnor världen över.

Här kan du läsa mer om killars våld mot tjejer.


Olika sorters våld

Våld i ungas relationer kan bestå av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som begås mot någon som man har en romantisk och/eller intim relation med. 

På senare tid talar man även om digitalt våld, något som vi i våra samtal med unga på ungrelationer.se ofta stöter på. Digitalt våld är på många sätt en förlängning av psykiskt våld, och ger förövaren nya och mer omfattande sätt att utöva kontroll och trakasserier på. Exempel på digitalt våld kan vara att en nuvarande partner eller ett ex skickar mängder av sms eller mail (de kan innehålla både ”kärlek” och hot), sprider nakenbilder på sin partner på sociala medier eller porrsidor, laddar ner en avlyssningsapp eller en positioneringsapp i partnerns mobil för att kontrollera var hen är och vad hen gör, sprider rykten på sociala medier och/eller kapar sociala mediekonton och skickar falska meddelanden till vänner och bekanta.

Unga tror ofta att våld bara innefattar det fysiska våldet, som till exempel slag, sparkar och knuffar. Förståelsen av vad våld är kan vara begränsad även hos vuxna. Därför är det viktigt att komma ihåg att våld kan se ut på många olika sätt, och att kunskap om våld i ungas relationer är avgörande för att förstå, förebygga och stoppa våldet.

Lär dig mer om olika sorters våld här.


Skillnader och likheter mellan unga och vuxna 

Det finns många likheter mellan killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer och våld i vuxna relationer. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt och ofta är det precis lika allvarligt och grovt som våldet i vuxnas relationer, det vill säga det som ofta kallas för våld i nära relationer och som framförallt handlar om mäns våld mot kvinnor.

Samtidigt finns också en del skillnader. En skillnad är att man som tonåring eller ung vuxen ofta har mindre erfarenhet av hur nära relationer ser ut – man vet inte alltid vilka beteenden som är okej och inte, vad man kan förvänta sig av en partner eller hur en hälsosam relation ser ut. Unga saknar också ofta kunskap om vad som kan vara ett våldsamt eller kontrollerande beteende, samtidigt som de är i en ålder då de är väldigt formbara. Risken är stor att våldet normaliseras, vilket i sin tur kan leda till större risk att man utsätts, eller fortsätter utöva våld, även i framtida relationer.

En annan skillnad är att våldet till viss del utspelar sig på andra platser – såväl digitalt, som fysiskt. Sociala medier används ofta på olika sätt för att kontrollera en partner, och forskning visar att en av de vanligaste platserna där våldet sker är just i föräldrarnas hem. Även skolan är en vanlig arena för våldet. Detta gör att föräldrar och andra vuxna har både större ansvar – men också större möjligheter – att förebygga och upptäcka våldet.


Var sker våldet?

Forskning visar att hemmet är den vanligaste platsen där unga utsätts för våld av den de är ihop med. Att bli utsatt hemma hos sin partner är det vanligaste, speciellt när det kommer till sexuellt våld. Det är också vanligt att man blir utsatt i sitt eget hem – vilka för många unga innebär hemma hos sina föräldrar. Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld äger också rum i skolan. Kompisars hem, klubbar och barer är också platser som unga berättar om, men de vanligaste ställena är de platser där unga vistas som mest: hemma och i skolan. Detta gör att unga som utsätts för våld har få platser där de kan komma undan våldet, då det händer precis på de platser där de egentligen ska vara trygga.2 

Skolan är också en viktig plats att titta på när det gäller ansvar och att motverka våld i ungas relationer. Dels med tanke på den tid som unga tillbringar i skolan och dels på grund av att den utsatta och förövaren kan gå i samma skola eller kanske till och med i samma klass. Trots att våldet ofta kan äga rum i skolan framkommer det i en studie flera exempel där skolor inte reagerat på vad de unga blivit utsatta för.3 Skolan har en stor möjlighet att hjälpa unga som utsätts för våld. För detta krävs kunskap och medvetenhet om våld i ungas relationer samt att skolan reagerar; Hur vänner, familj och skolpersonal hanterar situationen kan ha stor betydelse.

TIPS!

Det är väldigt viktigt att vi lyssnar på unga själva för att få en fullständig bild av våldet, och en förståelse som kan göra det möjligt att i framtiden helt stoppa killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Du som förälder kan läsa vidare i vår rapport för att lära dig mer om vad unga som vi möter berättar för oss om det våld som de utsätts för eller utövar.

Titta på UR:s dokumentär “Våra unga och våldet” här.

Här finns även både en dramaserie samt två poddserier framtagna för unga på samma tema.


Vad säger forskningen?

Det finns än så länge ganska lite forskning när det gäller våld i ungas partnerrelationer – eller nära relationer, som det ofta benämns – jämfört med forskningsområdet barn och våld i övrigt. Den forskning som finns på området visar dock att våld i ungas relationer är vanligt förekommande, att det till stor del är ett könat problem och att våldet i många fall är lika grovt och allvarligt som i vuxnas relationer.

Nedan följer en kortfattad kunskapsöversikt. Slutsatserna stämmer till stor del överens med  vad vi möter i vårt arbete med den nationella stödlinjen ungarelationer.se. För mer kunskap om forskningen, klicka på källan i länkarna. Du kan också ladda ned vår rapport där det finns mer kunskap finns och även ungas egna röster. (länkar) och berättelser från unga.

Siffror från BRÅ visar tydligt att olika former av våld i så kallade nära relationer inte endast är något som vuxna kvinnor utsätts för, utan även unga kvinnor och tjejer.4

I BRÅ:s kortanalys från 2018 uppger 23% av tjejer i åldern 16-24 – det vill säga nästan var fjärde ung kvinna – att hon en eller flera gånger har utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner. Det kan bland annat röra sig om upprepade kränkningar, hot, trakasserier, försök att begränsa personens frihet, misshandel eller sexualbrott. Motsvarande siffra för killar var 14%.5

I en studie genomförd 2020 svarar nästan varannan ungdom att de utsatts för psykiskt våld online av en nuvarande eller tidigare partner. Av de som varit utsatta för våld har drygt 64% blivit utsatta för två eller fler former av våld. Även i denna studie finns en tydlig skillnad när man tittar på killar och tjejer. Särskilt när det gäller det sexuella våldet. Här svarar 44% av tjejerna att de blivit utsatta för sexuellt våld, motsvarande siffra för killarna är 9,9%.6 Vi vet också från tidigare studier att vuxenvärldens reaktioner och stöd är avgörande för de unga.7

En definition av våld i ungas partnerrelationer är att det utgörs av ett mönster av upprepat våld eller upprepade hot om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld där förövaren och den våldsutsatta (ungdomar mellan 13 och 20 år) har en intim relation med varandra. Våldet kan ske både online eller IRL.8

I studier om våld i ungas partnerrelationer menar forskare att det bör ses som ett angeläget problem för barns och ungdomars välfärd. De unga är på grund av sin ålder ofta beroende av sina föräldrar och de går oftast i skolan. Detta kan ha betydelse för omgivningens reaktioner på våldet.9

Forskning betonar också vikten av att våld i ungas relationer tas på allvar och inte definieras som till exempel mobbning eller reduceras till “tonårsproblem”, “kärleksbekymmer” eller “kärleksgnabb”.10 Att våldet tas på allvar, och förstås just som våld, är en viktig förutsättning för att den utsatta unga ska få rätt hjälp och stöd. 

I studier såväl som i våra egna möten med unga framkommer det att unga sällan berättar om våldet, men att om de berättar för någon så är det för en jämnårig.11 Huvudorsakerna till att unga inte pratar om våldet visade sig i en studie vara:

1. Våldet sågs som ett privat problem.

2. Man saknade förtroende för vuxnas och/eller professionellas kompetens.

3. En vilja att skydda antingen personen som utövade våldet eller relationen man levde i.12

En viktig del av forskningsresultaten handlar om kön, där tjejer i större utsträckning än killar rapporterar om utsatthet för våld (alla former av våld).13 Även om studier visar att det också förekommer att tjejer utövar våld i relationer, eller att båda parter utövar våld, är det tydligt att könade mönster återkommer. Tjejer uppger att de utsatts för allvarligt våld, våld som ger skador samt sexuellt våld i högre utsträckning än vad killar gör.14 I BRÅ:s kortanalys framkommer även att återkommande utsatthet var vanligast för tjejer.15

I en studie genomförd 2020 framkom att 44.4% av tjejer som varit i en relation har blivit utsatta för sexuellt våld. Motsvarande siffra för killar var 9.9%.16

Även konsekvenserna av att vara utsatt för våld i ungas partnerrelationer varierar mellan könen. Enligt BRÅs kortanalys från 2018 är det mer troligt att unga tjejer i högre utsträckning upplever negativa konsekvenser i form av till exempel depression, ätstörningar, panikångestattacker och självmordstankar, i jämförelse med killar.17

Studier har visat att unga kvinnor riskerar att utsättas för våld i nära relationer – och stanna i dem – på grund av bland annat ojämställdhet, könsrelaterade maktstrukturer, könsstereotypa förväntningar på beteende samt social och kulturell press.18

Folkhälsomyndighetens befolkningsstudie om sexuella och reproduktiva rättigheter i Sverige visar att pornografianvändandet skiljer sig avsevärt mellan könen. Omkring 70% av killar och män uppger att de konsumerar pornografi, medan det omvända gäller för tjejer och kvinnor där cirka 70% aldrig gör det.19 

Redan för tio år sedan innehöll 90% av pornografin våld och förnedring.20 Dessa siffror återspeglas till stor del även i nyare studier. En studie publicerad 2021 visar att en av åtta videor som visas för en ny användare, som för första gången går in på sidan, innehåller inslag av fysiskt våld.21 Detta visar hur enkelt det är för unga att komma i kontakt med våldsam pornografi – det är inget som behöver letas upp eller som tar lång tid att hitta, utan som dyker upp efter några sekunders skrollande. 

En stor europeisk studie visade att det finns en relation mellan att kontinuerligt exponeras för pornografi online och någon typ av våldsutövning i intima relationer. Pojkars utövande av sexuellt tvång och övergrepp hade en signifikant koppling till regelbunden konsumtion av pornografi online. Pojkar som regelbundet tittade på pornografi online hade också en signifikant högre sannolikhet för att bära på könsstereotypa uppfattningar. Forskarna i studien lyfte speciellt fram vikten av att sexualundervisningen inriktar sig på en kritisk förståelse av pornografi, som hjälper unga att upptäcka de våldsamma och könsstereotypa värderingarna som ofta finns i porr.22

Som förälder är det viktigt att öppna upp för porrkritiska samtal med sitt barn och prata om de normer och värderingar som syns i porren. Läs mer här om vad du som förälder kan tänka på! Länk till avsnittet Att förebygga våld och porrens påverkan på Förebygg-sidan

Här kan du läsa 10 punkter som sammanfattar över 50 års forskning om porr och porrens skadeverkningar.

 1. Brå. (2021). Kortanalys: Brott i nära relationer bland unga.
 2. Korkmaz, S. (2021). Youth Intimate Partner Violence: Barriers and Bridges during the Ending Process. Journal of Gender-based Violence.
 3. Korkmaz, S. & Överlien, C. (2020) Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience. Journal of Youth Studies 23 (3), s 371-387.
 4. Brå. (2018). Kortanalys: Brott i nära relationer bland unga.
 5. Brå. (2018). Kortanalys: Brott i nära relationer bland unga.
 6. Korkmaz, S., Överlien, C., Lagerlöf, H. (2020). Youth intimate partner violence: prevalence, characteristics, associated factors and arenas of violence, Nordic Social Work Research
 7. Korkmaz, S. & Överlien, C. (2020). Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience, Journal of Youth Studies, 23:3, s 371-387.
 8. Stonard, K. E., Bowen, E., Lawrence, T. R. & Price, S. A. (2014). The relevance of technology to the nature, prevalence and impact of Adolescent Dating Violence and Abuse: A research synthesis. Aggression and Violent Behavior, 2014, 19, s 390-417.
 9. Korkmaz, S. & Överlien, C. (2020). Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience, Journal of Youth Studies, 23:3, s 371-387
 10. Överlien, C. (2018). Våld mellan ungdomar i nära relationer. Digitala medier och utövandet av kontroll. Socialvetenskaplig Tidskrift, 2018, 1, s 67–86.
 11. Barter, C., Stanley, N., Wood, M., Lanau, A., Aghtaie, N., Larkins, C., and Øverlien, C. (2017). Young people’s online and face-to-face experiences of interpersonal violence and abuse and their subjective impact across five European countries. Psychology of Violence. Samt Korkmaz, S. and Överlien, C. (2019). Responses to youth intimate partner violence: the meaning of youth-specific factors and interconnections with resilience. Journal of Youth Studies 23(3), s 371-387.
 12. Barter, C., Stanley, N., Wood, M., Lanau, A., Aghtaie, N., Larkins, C., and Øverlien, C. (2017). Young people’s online and face-to-face experiences of interpersonal violence and abuse and their subjective impact across five European countries. Psychology of Violence.
 13. Barter, C., McCarry, M., Berridge, D. & Evans, K. (2009). Partner exploitation and violence in teenage intimate relationships. London: NSPCC.
 14. Norén, J. & Eriksson, M. (2017). Förändringsarbete med våldsutövande män. Strategier för kvalitetsutveckling. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.
 15. Brå. (2018). Kortanalys: Brott i nära relationer bland unga.
 16. Korkmaz, S., Överlien, C., Lagerlöf, H. (2020). Youth intimate partner violence: prevalence, characteristics, associated factors and arenas of violence, Nordic Social Work Research
 17. Brå. (2018). Kortanalys: Brott i nära relationer bland unga.
 18. Korkmaz, S., Överlien, C., Lagerlöf, H. (2020). Youth intimate partner violence: prevalence, characteristics, associated factors and arenas of violence, Nordic Social Work Research
 19. Folkhälsomyndigheten. (2017). Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 – Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017.
 20. Bridges, A.J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C.F., & Liberman, R.A. (2010). Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update. Violence Against Women, 16, 1065 – 1085.
 21. Vera-Gray, F., McGlynn, C., Kureshi, I., Butterby, K. (2021). Sexual violence as a sexual script in mainstream online pornography, The British Journal of Criminology, Volym 61, 5, September 2021, s 1243–1260.
 22. Barter, C., Stanley, N., Wood, M., Lanau, A., Aghtaie, N., Larkins, C., and Øverlien, C. (2017). Young people’s online and face-to-face experiences of interpersonal violence and abuse and their subjective impact across five European countries. Psychology of Violence.